Vier tips om het werken met vakantiekrachten nog beter te regelen

Door Karlijn Fiesler op 30-07-2012
0 reacties | 3952 views

In de vakantiekrachtenpocket die we aan het begin van dit seizoen uitgaven staat alles wat je wilt weten over het inzetten van scholieren en studenten voor vakantiewerk. Wil je wat extra tips & tricks over o.a. regelgeving en arbeidsovereenkomst, dan biedt de korte whitepaper van online kennisbank XpertHR wellicht uitkomst.

Je leert:


 • hoe je je voordeel kunt doen met een goede arbeidsovereenkomst;
 • van welke fiscale regelingen je gebruik kunt maken;
 • wat minderjarige vakantiekrachten allemaal mogen doen;
 • welke gevolgen bijverdiensten hebben voor kinderbijslag en studiefinanciering.


1) De voordelen van een goede arbeidsovereenkomst

Het is verleidelijk om vakantiekrachten in te zetten, zonder de papieren rompslomp van een arbeidsovereenkomst. Het inzetten van vakantiewerkers zonder arbeidsovereenkomst is echter niet verstandig. Er kunnen dan namelijk gemakkelijk conflicten ontstaan met de vakantiewerker over de duur van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris en vakantiegeld.

Niet alleen biedt het vastleggen van afspraken in een arbeidsovereenkomst duidelijkheid waarmee nare discussies achteraf kunnen worden voorkomen, ook kunnen in een arbeidsovereenkomst afspraken worden vastgelegd die gunstig zijn voor de werkgever.

 • Duidelijke einddatum: Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het van essentieel belang om een duidelijke (objectief bepaalbare!) einddatum te noemen in de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld worden opgenomen: ‘De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege per [datum]’.
 • Proeftijd: Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal twee jaar, kan een proeftijd van maximaal één maand worden afgesproken. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen, op ieder moment met directe ingang worden beëindigd.
 • Uitsluiting van artikel 7:628 BW: In deze bepaling is geregeld dat als er geen werk wordt verricht door een oorzaak die in de risicosfeer van de werkgever valt, het salaris moet worden doorbetaald. Het is mogelijk om af te wijken van deze bepaling. Dat kan door bijvoorbeeld de volgende tekst op te nemen in de arbeidsovereenkomst: 'De werknemer heeft geen recht op loon, als zich in de eerste zes maanden van het dienstverband een situatie voordoet waardoor de werknemer geen arbeid kan verrichten, ook als de oorzaak daarvan is gelegen in de risicosfeer van de werkgever.’ Van een dergelijke bepaling kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden als er minder werk blijkt te zijn dan voorzien. Let op: deze bepaling ziet niet op de loondoorbetalingverplichting bij ziekte. Slechts voor de eerste twee dagen van ziekte kan worden afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao dat geen doorbetaling van salaris plaats vindt.
 • Duidelijke afspraken over het salaris, vakantietoeslag en vakantieuren: Vakantiewerkers hebben recht op een beloning van tenminste het minimumloon plus 8% vakantietoeslag. Voor jeugdige vakantiewerkers geldt er een minimumjeugdloon. Daarnaast bouwt een vakantiekracht ook vakantiedagen op (tenminste 20 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband). Gezien de aard van het werk (vakantiewerk) zullen de vakantiekrachten deze dagen doorgaans niet opnemen tijdens de looptijd van de afgesproken werkperiode, maar zullen deze worden uitbetaald na het einde van het tijdelijke dienstverband. Let op: de wettelijke vakantiedagen mogen niet tijdens het dienstverband uitbetaald worden.

2) Maak slim gebruik van fiscale regelingen

Ook op de beloning van vakantiekrachten moeten loonheffingen en premies voor de werknemersverzekeringen worden ingehouden en afgedragen. Het komt voor dat vakantiekrachten zwart worden uitbetaald. Dit is niet alleen voor de vakantiewerker onwenselijk, maar ook voor de werkgever. Bij zwart werken wordt het risico gelopen van een boete die hoog kan oplopen tot enkele duizenden euro's (naast een naheffing voor de niet afgedragen loonbelasting en premies) en dat de Belastingdienst een verplichting tot het doen van een eerstedagsmelding oplegt voor een periode van drie jaar.

Er zijn fiscale regelingen waarvan de werkgever slim gebruik kan maken en die het aantrekkelijk maken om studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden in te zetten als vakantiekracht.

Het gaat om de volgende regelingen:

 • Studenten- en scholierenregelingen: Dit houdt in dat bij deze groepen de kwartaaltabel in plaats van de maandtabel wordt gebruikt. Daardoor hoeft de werkgever geen loonheffingen in te houden over een bedrag aan loon ter grootte van een kwart van de vaste belastingvrije som en een kwart van de jaarlijkse aftrekbare kosten. Dit bedrag is vaak zo hoog dat loonheffing helemaal niet meer nodig is. Voor gebruik van de studenten- en scholierenregeling gelden de volgende voorwaarden:
  • Een scholier moet aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op kinderbijslag of een tegemoetkoming in de studiekosten.
  • Een student moet recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.
  • De vakantiewerker moet schriftelijk verklaren dat hij in aanmerking wil komen voor de studenten- of scholierenregeling.
  Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de studenten- en scholierenregeling en is een voorbeeld van een schriftelijke verklaring van de vakantiekracht waarin om toepassing van de regeling wordt gevraagd te vinden.
 • Premievrijstelling marginale arbeid: Werkgevers die tijdens de vakantieperiode uitkeringsgerechtigden in dienst nemen kunnen gebruikmaken van de ‘premievrijstelling marginale arbeid’. De Belastingdienst verleent, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling voor de premies werknemersverzekeringen voor uitkeringsgerechtigden. Om in aanmerking te komen voor de premievrijstelling marginale arbeid moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
  • de uitkeringsgerechtigde wordt in dienst genomen voor niet meer dan zes aaneengesloten weken;
  • de uitkeringsgerechtigde heeft in het betreffende kalenderjaar niet eerder bij dezelfde werkgever gewerkt;
  • voor de uitkeringsgerechtigde is in het betreffende kalenderjaar niet eerder (door dezelfde of een andere werkgever) de premievrijstelling marginale arbeid toegepast.
  • De Belastingsdienst geeft meer informatie over de premievrijstelling marginale arbeid en hoe het verzoek moet worden ingediend.

3) Wat mogen minderjarige vakantiekrachten op de werkvloer doen?

Voor minderjarige vakantiewerkers gelden strenge regels op grond van de Arbowetgeving en Arbeidstijdenwet. Er gelden belangrijke beperkingen voor wat betreft de soort werkzaamheden en voor de duur van de arbeid.

Kinderen jonger dan 13
Kinderen jonger dan 13 jaar mogen überhaupt niet werken.


13 en 14-jarigen

Kinderen van 13 en 14 mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. Het gaat hier om ‘hand- en spandiensten’. Er mogen klusjes worden gedaan of iemand mag worden geholpen bij het werk, altijd onder toezicht en er mag niet in een fabriek of met machines worden gewerkt. Voorbeelden van het werk dat gedaan mag worden: oppassen, verspreiden van folders of huis-aan-huisbladen, helpen in de huishouding, helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of manege, pretpark, camping of speeltuin, lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw en helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakken vullen (maar niet achter de kassa).

13 en 14-jarigen mogen per jaar niet meer dan vier weken werken, waarvan maximaal drie weken aaneengesloten. Tijdens vakanties mogen ze per dag zeven uur werken en per week 35 uur. Tussen 19:00 en 7:00 mogen ze niet werken. Tussen twee werkdagen moet ten minste 14 uur rust zitten. Op zondag mag niet gewerkt worden.

15-jarigen
15-jarigen mogen iets langer werken. Voor hen geldt een maximum van acht uur per dag, 40 uur per week en zes werkweken per jaar (waarvan vier aaneengesloten). Tussen twee werkdagen moet ten minste 12 uur rust zitten. Tussen 19:00 en 7:00 mogen ze niet werken en op zondag mag dat alleen maar als dat in het bedrijf gebruikelijk is.
Ook 15-jarigen mogen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten, wel iets zelfstandiger dan 13 en 14-jarigen. Voorbeelden van werk dat gedaan mag worden: licht werk in een winkel (opruimen of klanten helpen, maar niet afrekenen of achter de kassa), groente- en fruit plukken, folders of huis-aan-huisbladen rondbrengen, avondkranten bezorgen, werken in een pretpark, museum, manege of camping en ochtendkranten bezorgen.


16 en 17-jarigen
Jongeren van 16 en 17 mogen hoogstens negen uur per dag werken, 45 uur per week en 160 uur per maand. Op zondag mag gewerkt worden als dat in het bedrijf gebruikelijk is. Jongeren van deze leeftijd mogen vrijwel alle werkzaamheden verrichten. Als het echter om gevaarlijk of zwaar werk gaat, moet er toezicht zijn.

Sancties

Houdt de werkgever zich niet aan deze regels, dan kan de Inspectie SZW forse boetes opleggen, oplopend tot enkele duizenden euro’s.

4) Welke gevolgen hebben bijverdiensten voor kinderbijslag en studiefinanciering?

De bijverdiensten van vakantie- en seizoenswerkers kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag en/of studiefinanciering. Voor de kinderbijslag geldt dat aan de bijverdiensten een maximumbedrag is verbonden, dat echter in de zomermaanden hoger ligt dan in de rest van het jaar (zie www.svb.nl ). Hier vindt u ook een handige wizard met behulp waarvan de toegestane bijverdiensten berekend kunnen worden.

Voor de studiefinanciering geldt dat de student op jaarbasis niet over de bijverdiengrens heen mag. Een student die meer dan dit bedrag verdient, moet het extra bedrag terugbetalen en kan een boete krijgen van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen de IB-groep).

Wil je nog meer tips & tricks over vakantiekrachten en hoe je ze het beste kunt werven en managen? Bestel online de gratis vakantiekrachtenpocket van StudentenWerk. Je kunt de whitepaper van XpertHR ook downloaden.

Headlines nieuwsbrief juli

Reacties

Er zijn nog geen reacties, ben jij de eerste die een reactie plaatst?

Plaats jouw reactie